Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Фінансове Управління інформує

Інструкція


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Заліщицької районної державної адміністрації

 

28.10.2016 № 61-од

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

за програмно – цільовим методом бюджетування

 

I. Загальні положення

 

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до статей 20, 21 та 75 Бюджетного кодексу України і визначає порядок заповнення форм бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі - проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогноз районного бюджету) з використанням програмно-цільового методу бюджетування.

 

1.2. Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету (далі - головні розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетних запитів за участю всіх розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів та подають їх до фінансового управління на паперових та електронних носіях у визначені ним терміни.

 

1.3. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничний обсяг) здійснюється з урахуванням:

 прогнозних обсягів доходів бюджету;

 розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

 розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі — Єдина тарифна сітка);

 прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

 індексу споживчих цін, індексу цін виробників;

 необхідності передбачення першочергових видатків, оптимізації витрат, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності,  скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

1.4. Граничний обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків та/або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводиться до головного розпорядника загальними сумами за роками, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням їх пріоритетності та першочерговості.

Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функцій і завдань головних розпорядників та враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів, а також недопущення утворення нової заборгованості за зобов'язаннями у плановому бюджетному періоді.

 

1.5. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

 

1.6. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу районного бюджету.

 

1.7. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу видатків, структура якого не забезпечить мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у недостатніх обсягах) фінансове управління має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою.

У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

 

1.8. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

 

1.9. Структурні підрозділи фінансового управління (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами фінансового управління) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

 

1.10. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів структурні підрозділи фінансового управління подають до структурного підрозділу фінансового управління, який формує проект районного бюджету та прогноз районного бюджету (далі – структурний підрозділ, який формує районний бюджет), інформацію про результати аналізу та стану їх погодження.

 

1.11. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету фінансове управління проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи фінансового управління (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами фінансового управління) надають структурному підрозділу, який формує районний бюджет, інформацію про результати таких нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику фінансового управління.

 

1.12. На основі результатів аналізу начальник фінансового управління відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

 

1.13. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

1.14. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності, результативності, справедливості та неупередженості).

 

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

 нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

 зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 норм і нормативів;

 пріоритетності видатків;

 результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

 реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

 обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та особливості формування  районного бюджету доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

 

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

 

2.5. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

 першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

 виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих цільових програм;

 виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

 

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

 

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.8. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

При заповненні бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Крім того, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших спеціальних коштів).

 

2.9. Видатки, які включаються до бюджетного запиту на плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на штатній чисельності,  на енергоносії — фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

 

2.10. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають:

 розрахунок фонду оплати праці на рік;

 дані про площу, що орендується;

 інші документи, що підтверджують розрахунки.

 

2.11. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів районного бюджету повинні подати пояснювальну записку, в якій надається детальне обґрунтування запиту в розрізі економічної та програмної структури видатків.

Також, у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5-12 показників Форми-2, у тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також, потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік виходячи з обсягу доведених асигнувань та на підставі результативних показників.

Обов'язково необхідно викласти основні підходи до розрахунку власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань, тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Крім того, головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу, проекти планів використання бюджетних коштів з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Приведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці проекту бюджету на плановий рік.

 

III. Порядок складання бюджетного запиту

 

3.1. Бюджетні запити складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20_- 20_ роки загальний, Форма 20_-1 (далі Форма -1), додаток 1;

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20_- 20_ роки індивідуальний, Форма 20_-2 (далі Форма - 2), додаток 2;

 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20_- 20_ роки додатковий, Форма 20_-3 (далі Форма -3), додаток 3.

 

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма - 2 заповнюється на підставі показників Форми - 1 і лише після заповнення зазначених форм, у разі потреби, заповнюється Форма - 3.

Усі показники у формах наводяться у гривнях.

 

3.3. Звітні та затверджені показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

3.4. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

 показники, затверджені розписом районного бюджету з урахуванням внесення змін на поточний бюджетний період та з урахуванням капітальних видатків (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

 показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу 2 цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

IV. Порядок заповнення Форми – 1.

 

4.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 

4.2. У Формі-1 зазначається мета діяльності та завдання головного розпорядника, здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

 

4.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

 

4.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

 чітке формулювання та лаконічне викладення;

 спрямованість на досягнення певного результату;

 охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

 

4.5. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми;

 у графі 4 (звіт) — касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (затверджено) — бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період із урахування внесених змін та з урахуванням капітальних видатків;

у графах 6-8 (проект, прогноз) — розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників.

 

4.6. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

 у графах 1-3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми;

 у графі 4 (звіт) — касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 5 (затверджено) — бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 6-8 (проект, прогноз) — розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників.

 

V. Порядок заповнення Форми -2

5.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

5.2. Форма-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу граничних обсягів видатків на плановий рік та складання прогнозу видатків загального і спеціального фондів бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також обґрунтування такого розподілу.

 

5.3. При заповненні Форми-2:

          доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;

          повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

          видатки — за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

          надання кредитів з бюджету — за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

 

5.4. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника місцевого бюджету, код відомчої класифікації видатків бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та найменування бюджетної програми.

 

5.5. У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:

          у підпункті 4.1— мета бюджетної програми та строки її реалізації;

          у підпункті 4.2 — нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

 

5.6. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку «ВСЬОГО» — у графі 15 (проект), не повинен перевищувати доведеного фінансовим управлінням граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік по головному розпоряднику в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині їх реалізації в обсягах, менших, ніж у поточному році, та по видатках, які пропонується збільшити, аналогічно.

При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету в наступні періоди.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

           плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

           надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

           плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

           надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

            благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

           кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200);

2) інші доходи спеціального фонду попереднього і поточного бюджетних періодів та які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням:

           нормативно-правових актів, якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді;

           показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, — порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 5 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 (затверджено) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період.

У графі 13 (проект) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 5 та 9 (прогноз) підпункту 5.2 — надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 6, 10, 14 підпункту 5.1 та графах 6, 10 підпункту 5.2 — показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

У підпунктах 5.1 та 5.2 необхідно обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки, в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду; кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема