Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Про засади запобігання і протидії корупції

Про затвердження плану заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки


УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  11  грудня  2015  року                               м.Заліщики                    № 455-од

 

 

Про затвердження плану заходів з

виконання Державної програми

щодо реалізації засад державної

антикорупційної політики в Україні

(Антикорупційна стратегія)

на 2015-2017 роки

 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року № 698-од з даного питання:

 

1. Затвердити план заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики  в Україні (Антикоруп-ційна стратегія) на 2015-2017 роки (далі - План заходів), що додається.  

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в районі забезпечити вико-нання Плану заходів та щороку до 01 лютого, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня упродовж терміну його реалізації надавати відділу юридичної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про проведену роботу.

3. Відділу  юридичної  роботи апарату райдержадміністрації щороку до 05 лютого, 05 квітня, 05 липня, 05 жовтня узагальнювати подану виконавцями інформацію та про стан її виконання інформувати райдержадміністрацію та до 10 лютого, 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня - сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

4. Відповідальним за координацію виконання Плану заходів визначити ЛИЛИКА Володимира Дмитровича - керівника апарату райдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

- від 30 вересня 2009 року № 559 «Про дотримання  антикорупційного законодавства в районі»;

- від 11 січня 2012 року № 23 «Про організацію виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011- 2015 роки».

6. Контроль за виконання розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  ЛИЛИКА В.Д.

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                             Р.П.КРАСНЮК                                                       

 


                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Розпорядження голови                             

                                                                                    районної державної адміністрації                                                                                 

                                                                                         11.12.2015 №  455-од

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з виконання Державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики  в Україні

(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки

           

№ п/п

Найменування завдання Державної програми

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

5

1

Створення інституціо-нального механізму формування та реалізації державної антикорупцій-ної політики

1) забезпечити укладення договорів про забезпечен-ня доступу Національного агентства з питань запо-бігання корупції до інформаційних баз даних дер-жавних органів, органів місцевого самоврядування

Структурні підрозділи та апарат райдержадмініст-рації, органи місцевого самоврядування

Листопад- грудень

2015 року

2) забезпечити прямий доступ Національного агенст-ва з  питань запобігання корупції до інформаційних баз даних державних органів, органів місцевого самоврядування

 

-«-

До 01 січня 2016 року

3) сприяти проведенню Національним агентством з питань запобігання корупції аналізу роботи уповно-важених підрозділів (осіб) з питань  запобігання та виявлення корупції

Апарат райдержадміністрації

Червень

2016 року

4) забезпечити участь працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у тренінгах, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції

-«-

2016-2017 роки

2

Створення ефективної системи запобігання, виявлення та врегулю-вання конфлікту інтересів

1) забезпечити на основі результатів аналізу коруп-ційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притяг-нення до відповідальності осіб, винних у його пору-шенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Відділ юридичної роботи, сектор кадрової роботи апарату райдержадміністра-ції, структурні підрозділи райдержадміністрації

2016-2017 роки

2) створити та систематично наповнювати інформа-ційними та методичними матеріалами щодо урегу-лювання конфлікту інтересів розділ «Запобігання проявам корупції» офіційних веб-сайтів місцевих  місцевих органів виконавчої влади

Сектор інформаційної діяль-ності та зв’язків з  громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації, структурні підроз-діли райдержадміністрації

2015-2017 роки

3) проводити методичну роботу щодо роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та посадових осіб місцевого самоврядування

Відділ юридичної роботи, сектор кадрової роботи апарату райдержадміністра-ції, структурні підрозділи райдержадміністрації, тери-торіальні органи централь-них органів виконавчої влади в районі, органи міс-цевого самоврядування

2015-2017 роки

4) організувати проведення систематичних тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Відповідно до планів робо-ти, але не рідше одного разу на рік

3

 Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечити можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Відділ юридичної роботи апарату райдержадміністра-ції, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі

Постійно

4

Впровадження системно-го підходу до запобіган- ня корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого само-врядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Забезпечити розроблення та затвердження в місцевих органах виконавчої влади відповідних антикорупцій-них програм згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити відповідні програми

Відділ юридичної роботи апарату райдержадміністра-ції, структурні підрозділи райдержадміністрації

Щороку до

01 березня

5

Зміна суспільних уявлень про корупцію

Сприяти запровадженню в загальноосвітніх навчаль- них закладах виявлення питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію, а також забезпечити проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів

Відділ з питань освіти райдержадміністрації

2015-2017 роки

 

                 Керівник апарату районної

                 державної адміністрації                                                                                                               В.Д.ЛИЛИК

 

                                              У.Я.Драчук
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема