Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі


                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 рішення сесії районної ради

                                                                                               06 вересня 2018 року № 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             

 

ПРОГРАМА

розвитку  малого і середнього підприємництва  в Чортківському районі

 на 2019-2020 роки

 

1. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Дорученння голови районної державної адміністрації від 03 липня 2018 року № 39

 „Про розроблення проекту районної  програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 - 2020 роки”

3.

Розробник  програми

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, Чортківська об’єднана державна податкова інспекції  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області, Чортківська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ,  громадські об’єднання підприємців

5.

Відповідальний виконавець програми

Центр надання адміністративних послуг  райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, Чортківська об’єднана державна податкова інспекції  Головного  управління фіскальної  служби України  у Тернопільській області, Чортківська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ,  громадські об’єднання підприємців

7.

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

 

300,0. тис.грн

 

коштів районного бюджету

300,0тис.грн.

 

 

                   

1) Характеристика

Програми розвитку  малого і середнього  підприємництва

в Чортківському районі на 2019-2020 роки

 

1.

Загальна характеристика регіону

 

Площа території (км2)

89,2

Кількість населення (тис. чол.)

44,4

 

Специфіка

Сільське господарство, переробна промисловість, освоєння сировинної бази, туризм і рекреація.

 

Кількість безробітного населення у Чортківському районі

Станом на 1 липня 2018року статус безробітного отримали 187 осіб,які проживають у сільській місцевості,

Перелік територій , які відносяться до

зон інвестиційної діяльності

 

До зон інвестиційної діяльності входять  такі території: Колиндяни, Слобідка Джуринська -3,

Палашівка,

Пробіжна -2, 

Пастуше Чортківського району

2

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3

Мета Програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, належних умов для реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, збільшення прошарку приватних власників, шляхом  державних кредитних програм для розвитку МСБ, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності,запровадження ефективних форм співпраці влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування і розвитку підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку району.

 

4

Пріоритетні завдання:

 

-покращення регуляторного середовища;

-розбудова інфраструктури підтримки МСП в районі;

-полегшення та рпозширення доступу до фінансовіих ресурсів;

-покращення  якості бізнес-процесів на алих та середніх підприємствах;

-сприяння виходу на нові ринки;

-розвиток підприємницької культури та формування дорвіри суспільства до підприємців;

-сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;

-активізація залучення окремих верств населення до підприємицької діяльності;

абезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально -вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та активізація самозайнятості;

- інформаційне забезпечення  малого та середнього бізнесу району  до програм з компенсації процентних ставок за кредитами  для фінансування інвестиційних проектів в районі;

- створення сприятливого середовища для розвитку молодіжного підприємництва;

- підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

- залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- адресна методична, освітня, інформаційна, консультаційна та юридична допомоги;  

 - полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів;

 - формування активного бізнесового середовища та громадської самосвідомості підприємців;

 - зміцнення соціального статусу, підвищення престижу підприємництва.

 

 

 

 

5

Очікувані  кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом  на початок дії Програми 

Очікувані показники(прогноз)

 Кількість діючих малих  та середніх підприємств/ кількість  малих та середніх підприємств на 10 тис. чол. населення (од.)

93/ 21

95/22

 Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

1524

1526

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

(платники податків)

997

1060

Питома  вага суб’єктів  малого/середнього підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) району

27,0/105

29,0/108

Надходження до бюджетів від суб’єктів малого та середнього  підприємництва (тис.грн.)

168253,4

175000,0

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (од.)

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

страхові компанії

 

 

 

 

6

4

 

 

 

6

4

 

Кількість створених нових робочих місць(од.)

140

155

 

6

Терміни і етапи реалізації Програми

                                        2019-2020 роки

7

Перелік місцевих бюджетів ,які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

8

Система організації контролю за виконанням Програми

Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

 

 

2. Визначення проблеми на розв’язання ,якої спрямована програма

 

Проведений аналіз свідчить, що вищезазначені  та інші об’єктивні чинники, що перешкоджають розвитку підприємництва протягом останніх років, призвели до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скорочення чисельності працюючих та значному зниженню доходів як в Україні в цілому, так і в Чортківському районі.

З метою виявлення проблем розвитку бізнес-середовища в Чортківському районі  було проведенно діагностування підприємницького середовища та застосовано метод – SWOT - аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку сектора малого і середнього підприємництва, а також основних шансів та загроз його розвитку, наведено у таблиці нижче:

 

 

 

 

SWOT - аналіз підприємницького середовища

Позитивні фактори

Негативні фактори

1.Активність приватного сектора, бажання займатися приватною справою.

2.Забезпечення насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту.

3.Орієнтування малого підприємництва на місцевий ринок та індивідуальне споживання.

 

1. Часті зміни в податковому законодавстві.

2.Нерозвиненість небанківського сектора фінансових послуг.

3.Обмежена наявність товарів, продукції, послуг місцевого виробництва на споживчому ринку.

4.Незначна залученість до зайняття підприємницькою діяльністю жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб.

5.Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.

6.Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців – початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

                    Можливості

                             Загрози

  1.Розвиток підприємництва.

  2.Збільшення інвестицій в усі галузі економіки.

  3.Посилення інноваційності  економіки.

  4.Нова продукція і розширення асортименту.

  5.Розвиток виробництва екологічно чистої продукції.

  6.Сприятливе географічне розташування району для розвитку туризму.

  7.Оганізація надання адміністративних послуг у найкоротший строк

 

 

   1.Складна система для отримання кредитів для розвитку бізнесу, нерозвиненість системи мікрокредитування небанківськими фінансовими установами.

     2.Нестабільність системи підтримки малого та середнього підприємництва та великий тиск податкового навантаження.

     3.Погіршення демографічної ситуації.

     4.Наявність тіньового сектору економіки.

     5.Низька платоспроможність споживачів продукції.

     6.Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси.

     7.Подорожчання енергоносіїв

                        

Проблемними питаннями розвитку підприємництва залишаються:

 

 Несприятлива політична ситуація все ще залишається вагомою перешкодою для малих та середніх підприємств (далі - МСП);

- високі ставки податків, складне адміністрування податків є більш відчутним бар’єром для підприємців юридичних осіб, ніж для фізичних осіб-підприємців.  Часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск перешкоджають розвитку приблизно кожного четвертого МСП.

- неврегульованість політичної кризи в країні та загострення військово-політичного конфлікту на сході України;

-        суперечливість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів малого підприємництва;

-        складність доступу малих і середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів;

-        високе податкове навантаження на бізнес;

-        недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;

-        слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, недостатній розвиток їх кооперації з великими підприємствами;

-        низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-        територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;

-        низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

-        незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

                              Розв’язання проблем, що впливають на розвиток малого підприємництва потребує залучення коштів місцевих бюджетів.      

               Стан розвитку малого та середнього підприємництва в районі   Основними видами економічної діяльності малих підприємств міста, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги населенню, тимчасове розміщення, організація харчування. Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна в сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.

         Протягом 2017 року в районі здійснювали господарську діяльність 93 малих і середніх підприємств,  фізичних осіб – підприємців 997, що на 7 малих підприємств  та 275 фізичних осіб-підприємців менше, ніж у 2016 році.

         За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості підприємств району становить 91,4%,  частка середніх підприємств становить 8,6%.

 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2017 році становила 19.

Найбільш активно відбулось створення підприємств за такими видами  економічної діяльності як «сільське господарство», «торгівля», «виробництв

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузева структура малого підприємництва

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах у 2017 році склав 477196,8 тисяч гривень та на середніх підприємствах  1857294,6 тис.грн.,  що відповідно на 180% і в 1,4 рази більше ніж у 2016 році.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізації підприємств району складає  20,4 %. 

 

За підсумками 2017 року аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності малих підприємств показав, що 96,4 % з них були прибутковими і одержали 116333,6 тис.грн. прибутку, решта 3,6% були збитковими і допустили збитків на  суму 5034,9 тис.грн. В цілому по району фінансовий результат малих підприємств прибутковий і становить  111298,7 тис.грн.

В основному найбільш прибутковими  були галузі  сільського господарства (114276,7 тис.грн.) та промисловості ( 1991,8 тис.грн.).

Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення питання зайнятості населення. У 2017 році чисельність зайнятих становила :

 -на малих підприємствах становила 569 осіб, з них кількість найманих працівників-      528осіб;

   -на середніх підприємствах – 955 осіб,з них кількість найманих працівників-955 осіб.

         В районі зареєстровано 997 фізичних осіб - підприємців. Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві становить у середньому  6 осіб.

Так, за даними моніторингу протягом  першого півріччя 2018 року започаткували діяльність 23 новостворених суб’єктів господарювання, з яких  1 юридична особа та 22 фізичних осіб-підприємців. Водночас, припинили господарську діяльність 29 суб’єктів господарювання (2 – юридичних осіб та 27 фізичні особи-підприємці).                      

 

 Кількість зареєстрованих та знятих з реєстрації

суб’єктів підприємницької діяльності у 2017 році :

 

 

 

 

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за шість місяців 2018 року становила 32797,4 тисяч гривень.

          Станом на 01.01.2018року в  районі зареєстровано 32 фермерських господарства. У їх постійному користуванні перебуває 1865,31 га землі-сільськогосподарських угідь (ріллі),

Крім того, на території району здійснюють обробіток землі 7 фермерських господарств  загальною площею 1247,36 га, які зареєстровані в Гусятинському районі.

В основному найбільші площі сільськогосподарських угідь:

- від 100 до 500 га зосереджено у 8 фермерських господарствах, які складають 20,5 % загальної кількості господарств;

- у 12 фермерських господарствах, які складають 30,8% від загальної кількості гоподарств в користуванні знаходиться площа землі від 1 до 10 га;

- у 14 фермерських господарств у користуванні до 60 га. землі- 36,0% ,

- у 5 фермерських господарств – від 60 до 100 га. землі -12,7%.

Основний напрям розвитку фермерських господарств є вирощування та реалізація продукції рослинництва, зокрема зернових.

У 2017 році  фермерськими господарствами під зернові та зернобобові культури посіяно 1667,10 га землі, що становить 8 % посівної площі, під технічні культури посіяно  1161,33га землі або 6 % посівної площі. Проте, продукція вироблена фермерами, займає досить незначну частку в загальному обсязі структури сільськогосподарського виробництва. Зокрема, фермерські господарства зібрали лише 7294 тонн  або 4,6% зернових та зернобобових культур;технічних культур-9494тонни або 5,2%, в тому числі цукрових буряків (фабричних) – 5382 тонни або 3,9%  від  загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції по району.

У 2017 році  фермерські господарства отримали прибуток у сумі 7296,6 млн.грн.,в тому числі  тваринницька галузь становить 42,6тис.грн. .

 Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.

На споживчому ринку району функціонує 203 підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів та медичних препаратів, загальною площею 11,01 тис.м2, в тому числі в системі районного споживчого товариства працює 17 сучасних магазинів типу маркет «ТЕКО» площею 1393 м?.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району за січень-березень 2018 року становить 6637,8 тис.грн., що становить 187,6% до відповідного періоду минулого року. Середньомісячний товарооборот у розрахунку на одну особу становитиме 150,2 гривень.

Для забезпечення споживчого попиту населення на продовольчі товари за помірними цінами в районі систематично проводяться ярмаркові заходи, де реалізацію продукції здійснюють її виробники. З початку 2018 року було проведено 1 ярмарковий захід, а саме: 31 березня -  в м. Тернопіль. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15% нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

Також, в районі функціонує 23 заклади ресторанного господарства та 35 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення. Найбільш розвинутими є: перукарські послуги, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт одягу та взуття, ремонт електропобутової техніки, ритуальні послуги.

 Обсяг реалізованих послуг населенню, за січень-березень 2018 року склав 218,1 тис.грн., що становить 127,4 % до відповідного періоду минулого року.

          Суб’єкти малого підприємництва приймають активну участь в ярмарках, що проводяться з метою забезпечення потреб населення продовольчими товарами за помірними цінами. Протягом звітного періоду проведено три ярмаркові заходи в м. Тернопіль: 4 та 23 квітня, 29 жовтня, в яких взяли участь сільськогосподарські та промислові підприємства району. Реалізація продукції проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15% нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

               Важливим  фактором соціально-економічного розвитку району є забезпечення продуктивної зайнятості населення.

 Протягом  2017 року службою зайнятості працевлаштовано 1807 чоловік, в тому числі 521 особа, які мали статус безробітного  та 240 осіб взяли участь у громадських та тимчасових роботах. 

За перше  2018 року службою зайнятості працевлаштовано 815 чоловік, в тому числі 305 осіб, які мали статус безробітного та 67 осіб взяли участь у громадських та тимчасових роботах. 

Велика увага приділяється розвитку підприємництва шляхом надання консультаційної допомоги у розробленні бізнес – планів, виплаті одноразової допомоги безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю.

 Протягом  першого півріччя  2018 року проведено 7  семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати свій бізнес». Направлено на професійне навчання та підвищення кваліфікації 18 безробітних громадян для їх  подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах.

          В районі постійно проводиться робота з підвищення професійного рівня працівників сфери побуту шляхом проведення навчальних семінарів, а також участі їх в обласних та Всеукраїнському конкурсах.

  Важливим кроком створення нових робочих місць є компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця. Так, за  перше піріччя  2018 року  створено 11 нових робочих місць за рахунок надання компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям на суму 33,8 тис.грн.

          Згідно проведеного моніторингу станом на 01.07.2018 року в районі створено 67 нових робочих місць.

 Разом з тим, негативно впливають на стан ринку праці, а відповідно і на розвиток малого підприємництва:

          -“тіньова” зайнятість, особливо у побутовому обслуговуванні, торгівлі і громадському харчуванні, будівництві. Окремі підприємці та працівники уникають реєстрації трудових взаємовідносин та оподаткування фактичних прибутків;

          - невідповідність  професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці.

Також, негативним фактором є те, що  в районі дуже високий рівень трудової міграції і  кваліфіковані працівники (робітничих спеціальностей) мають можливість працювати за кордоном.

В районі Чортківським вищим професійним училищем підготовлено  169 кваліфікованих спеціалістів за такими спеціальностями:  тракторист-машиніст сільськоосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій  автотранспортних засобів;  штукатур  маляр; опоряджувальник-будівельник;  кухар; кухар-кондитер; офіціант, бармен; оператор з обробки інформацій та програмного  забезпечення; машиніст холодильних установок, касир торгового залу, продавець промислових товарів.

       З метою залучення інвестицій в район оновлено інвестиційний паспорт району за 2017 рік, у якому подано перелік родовищ, що не розробляються; перелік пріоритетних галузей для інвестування та стратегічних інвестиційних проектів; наведено інформацію щодо 4-х вільних земельних ділянок та 2-х об’єктах інвестиційної нерухомості.Здійснено переклад інвестиційного паспорту Чортківського району англійською мовою для   представлення на Міжнародному інвестиційному форумі Тернопіль-INVEST 2018”,що проходив 24-25 травня 2018року у Збаразькому замку, на якому взяли участь голова районної державної адміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, завідувач сектору підтримки підприємництва Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Для учасників форуму представлено 14 актуальних та важливих тем для обговорення а саме: енергоефективність та впровадження відновлюваних джерел енергії, агропромисловий комплекс - успішні проекти та нові інвестиційні можливості, туризм - перспективи розвитку, інструменти підтримки малого та середнього підприємництва та інші.     

 Індекс капітальних інвестицій за січень-березень  2018 року складає 199,2% до відповідного періоду попереднього року.Чортківський  район посів 6 місце.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком за січень-березень 2018 року становить 1621,5  гривень, район зайняв  2 місце.

За рахунок усіх джерел фінансування за січень-березень 2018 року, згідно статистичного кола звітуючих суб’єктів господарювання Чортківського району, освоєно 72161 тис.грн. капітальних інвестицій, що складає 5,6 % до загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 1621,5 гривні.

Реалізація капітальних інвестицій здійснюється, в основному, за рахунок власних коштів господарюючих суб’єктів та за рахунок коштів бюджетів різних рівнів.

         Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018 року становить 105,7%, район посів 4 місце.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій в підприємства Чортківського району становить 303 тис. дол. США, що становить 7,5 дол. США на одну особу населення.

У Чортківський район прямі іноземні інвестиції надійшли з Німеччини, Польщі, Росії, Литви, Латвії, Британських Віргінських островів     

 

3.Визначення мети   і цілей програми

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки та методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація ,яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою програми є створення належних умов для реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян району власною працею, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району.

Мета і цілі  програми відповідають пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

 

   Ціль1. Покращення регуляторного середовища

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” в районі проводиться робота щодо планування, підготовки проектів та прийняття регуляторних актів, забезпечуючи при цьому доцільність та відповідність форм і рівнів державного регулювання господарських відносин, досягнення максимально можливих позитивних результатів при мінімальних витратах, прозорість, а також врахування інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Районною державною адміністрацією щороку затверджуються плани підготовки проектів регуляторних актів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

          З метою визначення ефективності прийнятих регуляторних актів в районній державній адміністрації, необхідності їх скасування або внесення до них змін, дорученням голови райдержадміністрації від 29 травня 2018 року № 30  утворено робочу групу з перегляду регуляторних актів районної державної адміністрації». 08 червня 2018 року  проведено засідання робочої групи, за результатами якого встановлено, що в райдержадміністрації діє один регуляторний акт: розпорядження голови райдержадміністрації 03.03.2016 року № 81-од «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення робочого органу», зареєстрований  в органах юстиції 21.03.2016 року №1/149. Проект даного розпорядження погоджено в Державній регуляторній службі України рішення від 26.01.2016 року.

Регуляторний акт розміщено на веб-сайті райдержадміністрації та  опубліковано в районній газеті «Голос народу» №13 від 01.04.2016 року.

Даний нормативно-правовий акт розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та не перешкоджає розвитку підприємницької діяльності.

          З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі діє Центр надання адміністративних послуг. За півріччя 2018 року Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації прийнято 5019 звернень, надано 5019 консультацій та  адміністративних послуг- 4995, в тому числі:

 2548– послуги райдержадміністрації,

 2447– надані послуги територіальними органами виконавчої влади, з них: 2442-  послуги Державного земельного агентства.

         У зв’язку з набранням чинності новою редакцією Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації відповідних повноважень послуги з реєстрації майна та  з реєстрації фізичних, юридичних осіб - підприємців здійснюється виключно через ЦНАП. Протягом січня -червня 2018 року надано  2468 послуг у сфері державної реєстрації майна та  з реєстрації фізичних, юридичних осіб - підприємців.

Завдяки ЦНАПу за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні органи влади зможуть зручно та швидко обслуговувати  громадян. В ЦНАПі надаються послуги відділу у Чортківському районі головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, за якими у  2018 році звернулось 2442 особи. 

Проводиться відповідна робота, спрямована на створення Центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. На даний час, Заводською ОТГ розроблено та подано на конкурсний відбір проект на ремонт приміщення під ЦНАП.

З метою надання своєчасних та якісних адміністративних послуг, адміністратори ЦНАП постійно беруть участь у навчаннях та семінарах.

 

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 1.

-         Перегляд чинних нормативно-правових актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу, а також їх зміни або скасування тих, які реально перешкоджають розвитку підприємницької діяльності.

-         Створення Центру надання адміністративних послуг в Заводській ОТГ.

-         Запровадження електронного документообігу між  ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг. Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу.

-    Участь адміністраторів ЦНАП у навчанні та підвищенні кваліфікації.

Ціль2. Розбудова інфраструктури підтримки  МСП в  районі

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03.05.2017 № 167-од «Про утворення ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації» утворено раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва при райдержадміністрації. Протягом І півріччя 2018 року проведено 4 засідання Ради,в тому числі 1 виїздне засідання, на яких розглянуто питання :

-щодо  Моніторингу на перевірки 2018року субєктів підприємницької діяльності;

-Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

-проблемні питання ведення малого бізнесу в сільській місцевості;

-Звільнення працівників без їх згоди.

Зважаючи на нові економічні та адміністративні реалії,необхідно провести переоцінку діяльності відповідних об’єктів інфраструктури та сформулювати конкретні заходи.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 2.

-         Створення єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів тощо.

-         Створення мережі консультаційних пунктів, зокрема на базі ЦНАП на рівні об’єднаних територіальних громад.

ЦІЛЬ 3. Полегшення та розширення  доступу до фінансових ресурсів.

 

Доступ до фінансових ресурсів у тому числі кредитних є одним із найважливіших чинників розвитку МСП. Одним із найбільш затребуваних підприємцями інструментів у сфері фінансової підтримки є компенсація державою відсотків за кредитами. Враховуючи стан української банківської системи, пошук та використання альтернативних джерел фінансування набуває особливого значення.

З метою інформування підприємців про грантові та кредитні можливості, при райдержадміністрації  діє Сектор підтримки підприємництва Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації . Робота сектору підтримки підприємництва   спрямована на вирішення питань розвитку підприємництва в районі:

1. Постійне оновлення офіційної сторінки Центру підтримки підприємництва у мережі Facebook, на якій буде інформація щодо діючих грантових конкурсів, проектів, актуальних корисних онлайн-сервісів для підприємців від програми USAID.

2. Організація участі суб’єктів підприємницької діяльності у навчаннях, тренінгах, круглих столах, зустрічах, обговореннях, майстер-класах, нетворкінгах тощо, спрямованих на розширення знань, умінь та навичок, встановлення ділових контактів ,спрямованих на ведення підприємницької діяльності (бізнес-зустрічі представників Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), бізнес-платформи щодо підтримки МСБ, семінари проведені Клубом ділових людей)

3. Робота мобільного інформаційного пункту з питань розвитку підприємництва , під час якого розповсюджено буклети, тематичні листівки щодо діяльності Чортківського районного центру підтримки підприємництва.

4. Організація робочих зустрічей на підприємствах району щодо сприяння та  вивчення стратегії їхньої діяльності.

          За перше півріччя 2018 року  для підтримки малого та середньго бізнесу району, працівники сектору, а також представники малого та середнього бізнесу,  за сприянням сектору,  взяли участь  у тренінгах, семінарах, навчаннях:

-Тренінг на тему « Організація діяльності Центру підтримки підприємництва .Функції та завдання». 13.02.2018 р ОДА;

-Семінар-навчання «Програма підтримки бізнесу у сфері агропромислового розвитку» 05.03.2018 року ОДА;

-Семінар «Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу/фермерського господарства з «нуля». 13.03.2018 року ОДА;

-Підписання меморандуму з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою ДІФКУ ОДА28.03.2018 року;

 

-Семінар «Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу/ фермерського господарства з «нуля» 04.-4.2018р;

-Семінар-тренінг щодо ведення бухгалтерського обліку та написання статутів для сільськогосподарських обслуговуючих/виробничих кооперативів та фермерських господарств 14.06.2018 року ОДА;

-Тренінг по написанню бізнес-планів для учасників Тернопільського регіонального Бізнес-інкубатора 15.05.2018     Тернопільський міськрайонний центр зайнятості ;

-Тренінг «Участь у другому етапі « Бізнес-план розробка та реалізація інвестиційного проекту»12.06.2018 року  Тернопільський міськрайонний центр зайнятості ;

- Зустріч бізнесу з представниками німецького  товариства з міжнародного співробітництва GIZ   програма «Fit for Partnership with Germany»  можливості стажування  у Німеччині 03.07.2018 року ОДА.

         Завдяки сектору, голова  громадської організації « Об’єднання пасічників Чортківщини», а також  ПАП «Соколи»  є учасниками Тернопільського регіонального Бізнес-інкубатора, а також Програми GIZ  «Fit for Partnership with Germany»  можливості стажування  у Німеччині, планують взяти участь у стажуванні в Німеччині.

         Також субєкти підприємницької діяльності мають можливість отримати кошти на започаткування власної справи у Центрі зайнятості. Протягом шести місяців 2018 року Чортківським  районним центром зайнятості надано одну одноразову допомогу на започаткування власної справи на суму 23,6 тис.грн.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 3.

-         Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

·        систематичний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

·        оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на веб-ресурсі.

-         Забезпечення участі представників малого та середнього підприємництва у тренінгах з підготовки грантових та кредитних заявок.

-         Проведення семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва.

-         Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на позиціонування району як інвестиційно привабливого для малого та середнього підприємництва.

-         Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

-         Підготовка та участь району в Міжнародному інвестиційному форумі: видання інформаційних бюлетенів, тематичних брошур, презентаційних стендів із застосуванням сучасних телекому-нікаційних технологій, з метою безкоштовного розповсюдження серед потенційних інвесторів

-         Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття.

Ціль 4. Покращення якості бізнес-процесів на малих та середніх підприємствах

 

                    Окрім створення зовнішніх умов, сприятливих для розвитку підприємництва, не менш важливо підвищувати внутрішню спроможність МСП до ефективного ведення бізнесу, впровадження інновацій та покращення кадрового забезпечення.

   Протягом січня-червня  2018 року спеціалістами Центру зайнятості проведено 24 семінарів з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення з роботодавцями, у яких прийняли участь 142 роботодавця, 2 семінари з соціальними партнерами на тему: «Легальна зайнятість – запорука гідного рівня життя та належного соціального захисту», «Шляхи зайнятості сільського населення. Співпраця з ОТГ», 1 круглий стіл  щодо можливості навчання за професією «Бджоляр» та  створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. З початку року в Центр зайнятості подано інформацію про вакансії 255 роботодавцями.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 4.

-         Організація участі представників малого та середнього підприємництва у тренінгах з менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками бухгалтерського обліку тощо.

-         Надання бізнес-консультацій з питань організації та імплементації сучасних бізнес-процесів.

-         Організація участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у тренінгах та семінарах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки, в тому числі моніторинг чинних проектів технічної допомоги на предмет залучення коштів та експертів для проведення тренінгів.

-         Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних підприємствах району.

-         Проведення заходів з метою заохочення підприємців брати на практику студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

 

Ціль 5. Сприяння виходу на нові ринки

          Вихід на нові ринки є інструментом розширення попиту на продукцію та послуги, які надаються МСП. Вихід на нові ринки реалізується у двох основних формах: вихід підприємств на ринки суміжних галузей або вихід на ринки інших регіонів.

Важливим інструментом розширення можливостей реалізації відповідних товарів і послуг є участь МСП району в державних закупівлях, зокрема, з використанням електронної системи закупівель. Протягом року район брав участь в семінарах щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в електронній системі закупівель «PROZORRO» на різних електронних майданчиках.

Для району залишається основним пріоритетним завданням подальша інтеграція МСП на внутрішній ринок європейських країн,  через збільшення обсягів експорту товарів.

З метою пошуку нових ринків збуту та нарощування експорту, представники МСП району постійно беруть участь у міжнародних заходах: форумах, виставках тощо.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 5.

 

-         Організація участі підприємців у тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС.

-         Інформування суб’єктів господарювання про можливості виходу на ринки суміжних  і нових галузей.

Ціль 6. Розвиток підприємницької культури та формування довіри  суспільства до підприємців

 

Важливою складовою розвитку підприємництва є формування довіри до МСП у громаді. Інструментом цього є покращення іміджу підприємництва. Громада має сприймати підприємництво як важливий чинник створення робочих місць, забезпечення потреб суспільства в товарах та послугах а також наповнення місцевих бюджетів.

Формування позитивного іміджу підприємництва вимагає самоорганізації підприємців та дотримання ними принципів соціальної відповідальності бізнесу.

На виконання заходів розпорядження голови райдержадміністрації від 06.04.2018 № 02-11/01-45 «Про план заходів з реалізації в районі Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) в районі на 2017-2021 роки» забезпечено включення в програму 2018/2019 навчальних років факультативних уроків підприємництва в школах та професійно-технічних закладах району.

З метою формування позитивного іміджу підприємництва, щорічно в районі проводяться заходи до Дня підприємця, де відзначаються кращі підприємці району.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 6.

 

-         Проведення ділових зустрічей бізнесу та представників органів місцевої влади з метою вирішення проблемних питань малого і середнього бізнесу.

-         Проведення тижня підприємництва, програма якого передбачає організацію круглих столів, виставок, семінарів та конкурсів з питань підприємництва.

-         Проведення факультативних уроків підприємництва в школах на професійно-технічних навчальних закладах району.

-         Сприяння створенню рад підприємців у новостворених ОТГ.

 

Ціль 7. Сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою

 

З метою надання інформаційної, консультативної та методичної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності при районній державній адміністрації функціонує «гаряча лінія», на веб-сторінці райдержадміністрації розміщено банер «Підтримка бізнесу» та інші інформаційні банери, що містять інформацію з питань податкового та трудового законодавства. Проводиться робота щодо реалізації механізму діалогу влади і бізнесу. Підприємці району постійно беруть участь у семінарах та «круглих» столах,  на яких дискутуються гострі питання діяльності МСП.

Незмінним пріоритетом у роботі органів виконавчої влади області залишається формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та узгодження спільних дій для покращення бізнес-середовища в регіоні.

 Насамперед, здійснюються заходи щодо зменшення адміністративного тиску на підприємців контролюючими органами.

Відповідно до положень Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2014 рік” перевірки контролюючими органами району (окрім фіскальної служби) суб’єктів господарювання здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

          З метою роз’яснень податкового законодавства та обговорення і вирішення проблемних питань підприємництва ,за перше півріччя 2018 року Чортківською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС в Тернопільській області проведено:  зустрічі з бізнесом –9; брифінги,прес-конференції-8; круглих столів – 12; семінарів, тренінгів, практикумів  – 11; радіо –504; друковані ЗМІ – 5. На веб сайті розміщено інформаційних матеріалів-  650, які стосуються податкового законодавства.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 7.

 

-         Удосконалення роботи «гарячих ліній», поновлення «інтернет-сторінок» як системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва.

-         Систематичне оприлюднення органами влади звітів та іншої інформації про свою діяльність з розвитку малого та середнього підприємництва.

-         Залучення представників бізнесу до публічного обговорення рішень, що стосуються діяльності малого та середнього підприємництва і перспективних напрямків розвитку району.

-         Створення ефективного механізму систематичних консультацій представників бізнесу та влади (щоквартальні тематичні та секторальні обговорення у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються гострі питання діяльності малого та середнього підприємництва).

-         Удосконалення практики реагування на рекомендації громадських слухань різного рівня, пов’язаних з розвитком малого і середнього бізнесу та перспективними напрямками розвитку району.

 

Ціль 8. Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності

 

Підприємництво є важливим чинником розвитку економіки, яке виконує важливу соціальну функцію. Розвиток МСП є інструментом зайнятості серед окремих категорій населення: жінок, молоді, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб.

Сприяння розвитку молодіжного підприємництва є інструментом вирішення проблеми безробіття в районі, адже молодь становить понад 34 % від загальної кількості безробітних. З цією метою в районі за перше півріччя 2018року проведено 6 засіданнь клубу «Шлях до успіху»»,в яких взяло участь 51 особа. На засідання клубу запрошується молодь, зокрема студенти професійно-технічних закладів району, успішні підприємці, представники державних структур.

Чортківським районним центром зайнятості постійно проводяться семінари на різні теми. Зокрема протягом І півріччя проведено 12 таких заходи, в яких взяло участь 230 оссіб (серед них жінки, молодь, учасники АТО). Зокрема проведено 5 семінарів на тему «Жінка на ринку праці».;один інформаційний  семінар для військовослужбовців та учасників АТО.

 

Заходи, спрямовані на реалізацію Цілі 8.

 

-         Проведення семінарів, тренінгів на навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу.

-         Сприяти розвитку бізнес-інкубаторів та інших елементів інфраструктури малого та середнього підприємництва, у тому числі на базі навчальних закладів району.

-         Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва.

-         Проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців району.

-         Проведення молодіжних бізнес змагань серед студентів професійно-технічних навчальних закладів району.

-         Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття.

-         Проведення семінарів та тренінгів для представників об’єднаних територіальних громад з питань розвитку соціального підприємництва.

   4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

 

Фінансування районної програми  розвитку малого і середнього  підприємництва в Чортківському районі на 2019-2020 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення районної програми

розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2019-2020 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього

витрат на

виконання

програми

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис.грн.)

у тому числі:

  150,0

   150,0

300,0

районний бюджет

  150,0

   150,0

300,0

 

        Термін виконання районної Програми розраховано на період 2019-2020 років.

                  5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

         Основними завданнями програми є :

-     покращення регуляторного середовища;

   -  розбудова інфраструктури підтримки малого підприємництва;

         – насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;

         - полегшення та розширення доступу малого підприємництва до фінансових ресурсів;

         - поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері малого бізнесу;

забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально - вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та активізація самозайнятості;

– наповнення державного та місцевих бюджетів;

 

– активізація інвестиційних механізмів;

– підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

 - активізація діалогу між бізнесом та владою.

  Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

Реалізація заходів Програми розвитку  малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2019-2020 роки дозволить досягти збільшення (Додаток 1):

-    кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва до 95/22 одиниць;

-    кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. населення до 21/3 одиниць;

-    чисельності працюючих на малих і середніх підприємствах до 575/975 чоловік;

 

-    кількості підприємців – фізичних осіб до 1060 чоловік;

-    кількості фермерських господарств до 38 одиниць;

 

-    обсяг реалізації продукції (робіт,послуг) у% до загального обсягу реалізації  – 30%

-    надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств у сумі:

     у 2019 році- 65000,0 тис.грн

     у 2020році-  75000,0 тис.грн

-надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності середніх підприємств у сумі:

     у 2019 році -110000,0 тис.грн.

     у2020 році- 115000,0 тис.грн.

   

- кількості створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва до 155 чоловік у 2019 році.


6.   Заходи  програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами  малого і середнього підприємництва у Чортківському районі на 2019-2020 роки

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

             Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис.грн.,у т.ч.:

  Примітки

                        1

         2

                     3

            4

          5

 

            1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1.1 Розробнику  проектів регуляторних актів забезпечити подальше здійснення державної регуляторної політики в районі:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті та проведення їх громадського обговорення;

- здійснення відстеження результативності регуляторних актів

2019-2020

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – розробники регуляторних актів

Не потребує

-

 

1.2 Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно - правових актів на предмет лояльності до бізнесу та підготовка пропозицій щодо скасування (внесення змін) тих із них, які перешкоджають розвитку підприємницької діяльності

2019-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Не потребує

-

 

1.3Запровадження електронного документообігу між ЦНАП та субєктами  надання адміністративних послуг.

 Впровадження системи надання електронних послуг для бізнесу

2019-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Не потребує

 

-

 

1.4 Створення Центрів надання адм іністративних послуг( далі ЦНАП)/пунктів дистанційного доступу в обєднаних територіальних громадах ( далі – ОТГ)

2019-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг,відділ з питань державної реєстрації  райдержадміністрації

Не потребує

-

 

1.5Організація навчання та підвищення кваліфікації адміністаторів ЦНАП

2019-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

 

1.6Створення єдиного інформаційного ресурсу для підприємців ,який міститиме необхідну інформацію про заснування  та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, ОДПІ у Чортківському районі

Не потребує

-

 

1.7Створення мережі консультаційних пунктів для бізнесу на базі ЦНАП ,

в тому числі обєднаних територіальних громад

2019-2020роки

Центр надання адміністративних послуг,голови ОТГ

-

-

 

 

2.Фінансова-кредитна  та інвестиційна підтримка

2.1 Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

 

- системний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

 

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на відповідному веб-ресурсі

2019-2020 роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

 

 

 

 

Не потребує

-

 

2.2Організація   тренінгів представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок

2019-2020 роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Районний бюджет

Кошти ОТГ

2019рік-5,0тис.грн

2020 рік-

5,0 тис.грн

 

 

2.3Проведення семінарів для представників місцевих органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,ОДПІ у Чортківському районі,Управління праці та соціального захисту населення,Чортківський центр зайнятості

Районний бюджет

2019рік- 5,0тис.грн

2020рік-

5,0 тис.грн

 

2.4Проведення інформаційно-агітаційної кампанії,спрямованої на позиціонування регіону як інвестиційно привабливого для малого та середнього підприємництва

2019-2020роки

Центр надання адміністративних послуг,голови ОТГ

Районний бюджет

Кошти ОТГ

2019рік- 10,0 тис грн

2020рік-10,0тис.грн.

 

2.5 Сприяти підприємницькій ініціативі безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

2019-2020 роки

 

 

 

Районний

центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’язкового державного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

 

2.6 Сприяти суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця, шляхом щомісячних компенсацій фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу

2019-2020 роки

Районний центр зайнятості

Фонд зага-льнообов’яз

кового дер-жавного со-ціального страхування на випадок безробіття 

У межах кошторису витрат

 

2.7 Оновити інвестиційний паспорт району та базу даних  інвестиційних пропозицій з метою

пошуку потенційних інвесторів

Щорічно

Відділ  економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2019 р –

5,0 тис.грн

2020 р –

5,0 тис.грн

 

2.8  Фінансова та організаційна підтримка участі представників району у:

- публічних заходах, виставках, ярмарках, круглих столах, семінарах, з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району (оплата відрядних);

 

- у Міжнародних інвестиційних форумах та представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну та туристичну привабливість району (виготовлення, придбання презентаційних матеріалів та їх запис на електронні носії)

2019-2020 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та релігій  райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, бізнес-асоціації

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2019р.-25,0тис.грн

2020р.-

25,0 тис.грн

 

3.Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.1 Сприяти  у передачі в оренду та продажі нежитлових приміщень комунальної власності та пустуючих об’єктів районного споживчого товариства суб’єктам підприємницької діяльності

2019-2020 роки

Органи місцевого самоврядування,  

районне споживче товариство

Кошти приватних підприємців

-

 

3.2 Організація  проведення тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з менеджменту,маркетингу,планування діяльності у сфері управління витратами,податками,бухгалтерського обліку

2019-2020 роки

Центр підтримки підприємництва райдержадміністрації, голови ОТГ

Кошти районного бюджету,

2019 рік-7,5 тис.грн

2020рік-

7,5тис.грн.

 

3.3Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Сектору підтримки підприємництва Центру надання адміністративних послуг  райдержадміністрації для проведення системи моніторингу діяльності суб’єктів малого підприємництва в районі, надання методичного забезпечення та інформаційного супроводу щодо  конкурсів та грантів іноземних організацій – донорів (технічне обслуговування комп’ютерної техніки, оплата за телекомунікаційні послуги,оплата відряджень)

2019 -2020 роки

Центр надання адміністративних послуг, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2019р –20,0тис.грн

2020р-

20,0  тис грн

 

 

 

 

3.4 Участь у семінарах  та тренінгах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки,в тому числі  моніторинг чинних проектів технічної допомоги на предмет залучення коштів та експертів для проведення тренінгів

2019-2020 роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП райдержадміністрації,

суб’єкти господарювання району, представники бізнес-асоціацій

Кошти районного бюджету,

2019рік-

2,5 тис.грн

2020рік-

 

2,5 тис.грн

 

3.5 Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району:

 

2019-2020 роки

 Сектор підтримки підприємництва ЦНАП, фінансове управління райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району, навчальні заклади району

 

2019 р -5,0 тис.грн.

 

2019р -5,0 тис.грн.

 

 

-проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри для своїх підприємств (бізнесу)

2019-2020 роки

 

 

3.6 Направити на професійне навчання та підвищення

кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2019-2020 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загально-обов’язко-

вого державного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

 

4.Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1 Участь у семінарах та тренінгах з питань успішних практик участі малих та середніх підприємств у державних закупівлях

2019-2020 роки

Відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, представники проектів технічної допомоги, суб’єкти господарювання району

Не потребує

-

 

4.2 Проведення інформаційної кампанії для малих та середніх підприємств району з метою ознайомлення підприємців з можливостями виходу на ринки суміжних та нових галузей

2019-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації , голови ОТГ

Не потребує

-

 

4.3 Сприяння участі малого та середнього підприємництва Чортківщини в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які проводяться в інших регіонах

2019 -2020 роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП райдержадміністрації

Не потребує

-

 

4.4 Участь у  тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС

2019-2020 роки

Структурні підрозділи  райдержадміністрації,

суб’єкти підприємницької діяльності району ,

Кошти районного бюджету,

2019рік- 20,0тис.грн.

2020рік-

20,0тис.грн.

 

4.5 Проведення тижня підприємництва,програма  якого передбачає організацію круглих столів,виставок,семінарів та конкурсів з питань підприємництва

2019-2020 роки

, Сектор підтримки підприємництва ЦНАП фінансове управління райдержадміністрації

Районний

бюджет      

2019р- 15,0тис.грн

2020 –

15,0 тис.грн

 

4,6 Створення ефективної системи зворотного зв’язку між бізнесом та владою

2019-2020

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

 

4.7 Проведення факультативних уроків підприємництва в школах та професійно-технічних навчальних закладах регіону

2019-2020

роки

Відділ з питань освіти,молоді  і спорту райдержадміністрайії,голови ОТГ

Не потребує

-

 

4.8 Сприяти створенню рад підприємців у новостворених обєднаних територіальних громадах

 

2019-2020

роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП, голови ОТГ

Не потребує

-

 

Сприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою

1. Систематичний моніторинг та оцінка ефективності наявних інструментів зворотного зв’язку між владою та бізнесом („телефонів довіри”, „гарячих ліній” тощо) та формування рекомендацій щодо їх вдосконалення

2019-2020

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

 

2. Систематичне  оприлюднення органами влади звітів та іншої інформації про свою діяльність з розвитку малого та середнього підприємництва

2019-2020

роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Не потребує

-

 

3. Вдосконалення інформаційної мережі Сектору підтримки підприємництва ЦНАП райдержадміністрації:

придбання  довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва

2019  – 2020 роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП, фінансове управління райдержадміністрації 

Районний

бюджет

2019р –

5,0 тис.грн

2020р-

5,0 тис.грн

 

4. Залучення представників бізнесу та бізнес-асоціацій до публічного обговорення рішень,що стосуються діяльності малого та середнього підприємництва і перспективних напрямків розвитку району

2019-2020роки

Сектор підтримки підприємництва ЦНАП,голови ОТГ

Не потребує

-

 

5Створення ефективного механізму систематичних консультацій представників  бізнесу та регіональної влади(щоквартальні тематичні та секторіальні обговорення у форматі «круглий стіл»,на яких дискутуються гострі питання діяльності малого та середнього підприємництва)

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,ОДПІу Чортківському районі, Управління соціального захисту населення , Чортківський центр зайнятості

Не потребує

-

 

6.Удосконалення практики реагування на рекомендації громадських слухань різного рівня,пов»язаних з розвитком малого і середнього бізнесу та перспективними напрямками розвитку району

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,голови ОТГ

Не потребує

-

 

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності

1. Забезпечити проведення  профорієнтаційних  заходів, спрямованих  на залучення безробітних громадян до само зайнятості, підприємництва, в тому числі до жіночого підприємництва

2019-2020 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового дер-жавного соціального страхування на випадок безробіття 

 

-

 

2. Організація семінарів-тренінгів для жителів, бажаючих розвивати сільський туризм

2019-2020 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмі-

ністрації, районний центр зайнятості

Районний бюджет

2019рік-

10,0 тис.грн

2020рік-

10,0 тис.грн

 

3. Залучення міжнародної технічної допомоги для розробки відповідних програм та інструментів залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності

2019-2020

роки

структурні підрозділи райдержадміністрації

-

-

 

4. Участь у семінарах та тренінгах представників об’єднаних територіальних громад з питань розвитку соціального підприємництва

2019-2020

роки

Об’єднані територіальні громади

Не потребує

-

 

5.Сприяння розвитку бізнес-інкубаторів та інших елементів інфраструктури малого та середнього підприємництва,у тому числі на базі навчальних закладів регіону

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,голови ОТГ

Районний бюджет,

кошти ОТГ

2019рік-5,0тис грн

2020рік-

5,0 тис.грн

 

6.Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,центр зайнятості

Районний бюджет,

 

2019рік-

5,0 тис.грн.

2020рік-

5,0 тис.грн

 

7.Проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців Чортківщини

2019-2020роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

Районний бюджет

2019рік- 2,5тис

.грн

2020рік- 2,5 тис.грн.

 

8.Проведення молодіжних бізнес-змагань серед студентів вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів району

2019-2020роки

Відділ з питань освіти,молоді і спорту,професійно-технічні навчальні заклади району

Не потребує

-

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

 Координацію діяльності органів виконавчої влади, взаємодію з громадськими об’єднаннями підприємців щодо виконання заходів Програми здійснює Центр надання адміністративних послуг Чортківської  районної державної адміністрації.

        Райдержадміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

        Основні напрямки та окремі заходи програми будуть коригуватися з врахуванням соціально-економічної ситуації в районі з відповідним погодженням, у встановленому порядку з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

        Механізм реалізації заходів програми вимагає:

        - постійного аналізу за ходом виконання програми;

        - відповідальності виконавців, що беруть участь в реалізації заходів програми;

        - підготовки і внесення пропозицій по коригуванню програми.        

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                             Т.В.ЯБЛОНЬ                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Додаток

                                                                                                                                                                                   до Програми (розділ 5)

 

                                                                                                                                              

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в Чортківському районі

 

 

№ п/п

 

Показники

Одиниця

виміру

 

2017 рік

факт

 

2018 рік

 

2019 рік

очікуване

2020рік

 

1

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва – всього, в тому числі:

Один.

93

94

 

95

 

96

 

малі підприємства

Один.

85

     86

87

88

 

середні підприємства

Один.

8

8

8

8

 

2

Чисельність наявного населення

Тис. чол.

44,4

44,3

44,0

43,8

3

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення:

на малих підприємствах

на середніх підприємствах

Один.

 

 

 

19

2

 

 

 

19

2

 

 

 

19

2

 

 

 

19

2

4

Обсяг реалізації продукції на малих підприємствах

(робіт , послуг)

Млн. грн.

477,2

460,0

460,0

 

460,0

 

5

Обсяг реалізації продукції на середніх підприємствах

(робіт , послуг)

Млн. грн.

1857,3

1840,0

1840,0

1840,0

6

Чисельність працюючих на суб’єктах малого підприємництва

Чол.

569

560

565

570

7

Чисельність працюючих на середніх підприємствах 

Чол.

955

950

958

955

8

Кількість підприємців – фізичних осіб

 

 

 

 

 

- зареєстрованих

Чол.

997

985

1050

1100

- що сплачують платежі

Чол.

   867

857

870

898

9

Чисельність фізичних осіб на 10 тис. наявного населення

Один.

179

222

226

228

10

Кількість фермерських господарств

Один.

32

33

35

36

11

Виділено землі

Га

1730,08

1730,08

1916,8

1916,8

в тому числі ріллі

Га

1730,08

1730,08

1916,8

1916,8

12

Загальне надходження до зведеного бюджету

Тис. грн.

149605,3

168253,4

175000,0

190000,0

13

Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва

Тис. грн.

46274,3

 

60325,0

 

65000,0

75000,0

- в тому числі від фізичних осіб

Тис. грн.

9825,1

 

13022,1

 

14260,0

 

 

15500,0

14

Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва

тис.грн.

103331,0

107928,4

110000,0

115000,0

15

Кількість створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва

Чол.

 

140

 

146

155

157

 16

Кількість нежитлових приміщень , майна комунальної власності та незавершеного будівництва для суб’єктів малого підприємництва:

-         зданих в оренду

в т.ч. комунальна власність

РайСТ

Кв. м.

4562

 

 

4562

-

 

 

 

4562

 

 

4562

-         продано на аукціоні , конкурсі всього:

в т. ч. комунальна власність

РайСТ

Кв. м

 

1625м2

 

624м2

-

-

17

Сума виділених коштів з місцевого бюджету на розвиток малого підприємництва

Тис. грн.

6,2

12,8

150,0

 

150,0

 

                                                                                                                                

                                                                                                                   

                                                                                              

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток  2

                                                                                                                                                                                                                       до Програми

                                                                                                                                         (розділ 1пункт 1)

КІЛЬКІСТЬ  

об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (діючі)

Чортківського району

/ одиниць /

№ п/п

Показники

2019 рік

звіт

2020 рік

 

2021 рік

прогноз

2022 рік

прогноз

1

Бізнес-центри

-

-

-

-

2

Бізнес-інкубатори

-

-

-

-

3

Технопарки

-

-

-

-

4

Лізингові центри

-

-

-

-

5

Комерційні банки

 

 

 

 

6

Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки , установи взаємного кредитування )

6

6

6

7

 

7

Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

-

8

Біржі

-

-

-

-

9

Інформаційно-консультативні установи

3

3

3

4

10

Страхові компанії

4

4

4

4

11

Аудиторські фірми , аудитори-підприємці

-

-

-

-

 

 

                                                 

                                                                          Фінансово-кредитні установи

 

№ п/п

Назва

Юридична адреса

Прізвище керівника,

  телефон

1

Чортківське відділення АТ „Райффайзен банк Аваль”

м. Чортків,

вул. С. Бандери, 34 А

Нога Степан Михайлович

тел. 2-37-57

2

Чортківське відділення ПАТ „Укрсоцбанк ”

м. Чортків

 вул. Залізнична, 20

Пиняк Людмила Федорівна

тел. 2-22-73, 2-27-69

3

ТВБВ № 10019/054 філія Тернопільського обласного

управління АТ Ощадного банку

м. Чортків,

 вул. С. Бандери, 6

 Козак Ігор Степанович

тел. 2-02-06, 2-06-96

 

4

Чортківське відділення Тернопільської філії „Приватбанку”

м. Чортків,

 вул. С. Бандери, 20

Голодун Андрій Антонович

 тел.0971425929

5

АБ «Укргазбанк»,

Чортківське відділення

№ 74/19

м. Чортків,

вул. С Бандери, 29

Просинюк Алла Валентинівна

 тел. 2-04-17, 2-13-10

6

Кредитна спілка „Самопоміч”

м. Чортків,

вул. Ст. Бандери,49

Фриз Роман Олексійович

тел. 2-08-67

 

Страхові компанії

1

Відділення АТ  НАСК „Оранта”

м. Чортків,

вул. Залізнична, 62

Гурин Віктор Михайлович

тел. 2-15-96

2

ПРАТ СК «Перша»

м.Чортків, вул. Шевченка,42а

Гульчак Світлана Ярославівна

тел. 2-23-33

3

Приватне  АТ «Українська пожежно – страхова компанія»

м. Чортків,

 вул. Гончара, 6а

Шишковський Микола Федорович

тел. 2-38-96

4

СК «Провідна»

 

м.Чортків,

вул.Подільська,7

Вівчар Леся Іванівна

тел.2-07-55, 2-33-19

 

Інформаційні –консультаційні установи

1

Чортківська районна Асоціація

підприємців малого та середнього бізнесу

м.Чортків, вул.Ст.Бандери,52

Мороз Володимир Тимофійович

тел. 2-09-59

2

Чортківська  районна громадська організація

«Спілка підприємців Чортківщини»

м.Чортків, вул.Ст.Бандери,77

Танасів Олег Орестович

тел.3-12-44

 

3

Представництво Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» у Чортківському районі

м.Чортків, вул. Маковея, 1

Тимофій Роман Мирославович

тел.  2-14-41,

 (095 794 49 74)

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема