Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Фінансове управління інформує

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів


ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

 

          1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління Чортківської районної державної адміністрації на паперових носіях та в електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік  загальний, Форма 20__-1 (далі    Форма – 1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік індивідуальний, Форма 20__-2 (далі Форма – 2) (додаток 2);

          БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік додатковий, Форма 20__-3 (далі Форма – 3) (додаток 3).

         

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма – 2 заповнюється на підставі показників Форми – 1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма – 3.

 

          1.4. Усі показники у формах наводяться у гривнях.

 

          1.5. Бюджетні запити на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди складаються всіма розпорядниками і подаються головними розпорядниками до фінансового управління Чортківської районної державної адміністрації у визначені ним терміни.

 

1.6. Граничний обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними функціями з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

 

1.7. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно, виходячи із звітних даних за минулий рік, планових показників на поточний рік та очікуваного виконання в поточному році, прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два роки. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році. Необхідно здійснити розрахунок надходжень та видатків спеціального фонду, обов’язково враховуючи наявність юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. При плануванні власних надходжень бюджетних установ керуватися бюджетними правилами, закріпленими частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України.

 

1.8. У Формі-1 розраховується прогнозний обсяг надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, у Формі-2 наводиться виклад розподілу видатків та/або надання кредитів загального (в межах доведеного фінансовим управлінням Чортківської районної державної адміністрації граничного обсягу) та спеціального фондів за функціональною та економічною структурою видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура видатків на оплату праці, показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника по кожній функції, перелік державних, регіональних та місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів, аналіз управління зобов’язаннями.

 

1.9. Звітні дані за минулий рік по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до відповідної класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені протягом минулого та поточного років.

1.10. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік (поданого Управлінню Державної казначейської служби України  у Чортківському районі Тернопільської області) та показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням внесених змін у зв’язку із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет).

 

1.11. Розподіл граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету за бюджетними функціями повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом та районною державною адміністрацією на плановий та наступні за плановим два роки. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому році.

 

          1.12. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації має право повернути такий бюджетний запит для приведення його у відповідність з даною вимогою. З метою збалансування бюджету головні розпорядники коштів повинні здійснити заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ, визначення кількості бюджетних програм, які доцільно реалізовувати в межах наявного фінансового ресурсу.

 

1.13. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

          1.14. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації, керуючись статтею 117 Бюджетного кодексу України, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

         

1.15. У разі надання необґрунтованих або з порушенням вимог цієї Інструкції бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік відповідні видатки не можуть бути включені до проекту районного бюджету на плановий рік.

 

1.16. У цій Інструкції визначення бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

минулий рік – звітний період;

поточний рік – період, протягом якого відбувається планування бюджетних показників на наступний рік;

плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

наступні за плановим два роки – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які є наступними за плановим роком.

 

ІІ. Порядок заповнення Форми-1

         

          2.1. Форма – 1 містить інформацію про прогнозний обсяг надходжень до загального та спеціального фондів установ головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення їх діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

2.2. У підпункті 2.1 вказуються всі надходження на виконання бюджетної функції:

щодо надходжень із загального фонду бюджету (у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 проставляються показники, які були виділені та освоєні у минулому році (касові видатки відповідно до звіту за минулий рік, поданого Управлінням Державної казначейської служби України у Чортківському районі Тернопільської області), асигнування, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік, з урахуванням внесених змін, та проект надходжень, виходячи з доведеного граничного обсягу в цілому по головному розпоряднику);

щодо надходжень із спеціального фонду бюджету (у наступних рядках необхідно привести дані щодо кожного виду надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (код 25010100); кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності (код 25010200); плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300); кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (код 25010400); благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами (код 25020100); надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів (код 25020200); інші доходи спеціального фонду (визначені відповідними пунктами рішення районної ради про районний бюджет на попередній рік, аналогічними пунктами рішення районної ради про районний бюджет на поточний рік і які передбачається отримувати у плановому році)).

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України. При цьому надходження за кодом 25020200 „Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів” можуть плануватися головним розпорядником на поточний і наступні роки за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо).

Надходження від повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком „ — ” за бюджетними функціями, що передбачають надходження від повернення кредитів до бюджету, які планується спрямувати в межах бюджетної функції, по якій заповнюється Форма – 2, на подальше кредитування (надання нових кредитів) або інші цілі, не заборонені законодавством, у розрізі класифікації кредитування.

У підпункті 2.2 вказується прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-2

         

3.1 Форма – 2 передбачає якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік по бюджетній функції для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту бюджету на плановий рік, здійснення розподілу головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального  фонду на плановий рік, складання прогнозу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі бюджетних функцій, письмового пояснення такого розподілу та результатів, яких головний розпорядник має досягти у плановому і наступних за плановим роках та які з бюджетних функцій є пріоритетними.  

 

3.2. Пункт 2 містить інформацію про розподіл головним розпорядником прогнозованого обсягу видатків та/або надання кредитів загального бюджету на плановий рік, доведеного фінансовим управлінням Чортківської районної державної адміністрації, порівняння з відповідними показниками двох попередніх років та прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два роки за бюджетними функціями.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків та/або надання кредитів у зв’язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків та/або надання кредитів, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині реалізації цих бюджетних функцій в обсягах, менших ніж у поточному році, а бюджетних функцій, які пропонується збільшити, в обсягах більших ніж у поточному році.

Щодо заповнення зазначеної таблиці стосовно видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету у графах 3, 4, 5 пункту 2 :

графа 3 (звіт) – касові видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за попередній рік;

графа 4 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін;

графа 5 (проект ) – розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік за бюджетними функціями.

При цьому граничний обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету, графа 5 по рядку „Всього”, не повинна перевищувати доведеного фінансовим управлінням Чортківської районної державної адміністрації граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік по головному розпоряднику в цілому.

Прогноз на наступні за плановим два роки (графи 6, 7) – прогнозні обсяги видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету за бюджетною функцією на наступні роки.

При визначенні видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на бюджетну функцію на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для її продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від впровадження бюджетної функції у плановому році на обсяг відповідних видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету в наступні періоди. При цьому прогнозні обсяги видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на наступні роки повинні розраховуватися, виходячи із затверджених видатків та/або надання кредитів на поточний рік з урахуванням можливих структурних змін в діяльності головного розпорядника.

При розробці прогнозу видатків загального фонду бюджету на два наступні за плановим роки головні розпорядники повинні враховувати лише такі зміни проти відповідних видатків та/або надання кредитів із бюджету, затверджених на поточний рік у визначеній послідовності:

зменшення видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету, які, починаючи з наступних за плановим років, не потрібно планувати в бюджеті у зв’язку зі зміною законодавства, закінченням та/або періодичністю дії програми, разом з відповідними обґрунтуваннями (наприклад: видатки на виконання державної цільової програми, що виконується в межах бюджетної функції, термін виконання якої закінчується в плановому році згідно із законодавством; видатки на проведення виборів до місцевих рад, участь в олімпійських іграх тощо);

перелік та обсяги видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на наступні два роки, зміна обсягів яких відбувається у зв’язку зі змінами показників, що впливають на розрахунок видатків, такими як: контингент одержувачів пенсій, пільг, допомог та інших виплат з бюджету, закінчення будівництва та/або  ремонту адміністративного будинку тощо, разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

індексація видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін;

перелік та обсяги нових видів видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на наступні два роки, які потребують асигнувань з бюджету в наступних двох роках відповідно до вже прийнятого законодавства або у зв’язку з періодичністю виконання певних програм, разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями (наприклад, видатки та/або надання кредитів із бюджету на виконання цільової програми, що передбачається виконувати в межах бюджетної функції, термін виконання якої починається у плановому році згідно із законодавством; видатки на участь в олімпіадах тощо).

При цьому загальний обсяг прогнозних видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету на наступні два роки не повинен перевищувати доведеного граничного обсягу загальних видатків на плановий рік з урахуванням відповідних індексів інфляції.

Всі пропозиції щодо прогнозних обсягів видатків загального фонду бюджету на наступні два роки, які перевищують доведений граничний обсяг загальних видатків на плановий рік з урахуванням відповідних індексів інфляції, головні розпорядники заповнюють у Формі – 3.

 

3.3. У пункті 3 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті 2 розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік за бюджетними функціями, вказавши його критерії.

В основу пояснень покласти аналіз результатів, що були досягнуті в попередні роки, та оцінку очікуваних результатів у поточному та плановому роках (привести вагомі аргументи щодо ефективного використання коштів, які пропонується включити до районного бюджету в межах граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду). Пояснення щодо очікуваних результатів повинні бути узгоджені із визначеною метою діяльності головного розпорядника.

Порівняти розподіл видатків та/або надання кредитів загального фонду за бюджетними функціями на плановий рік з фактичними видатками минулого року та визначеними на поточний рік. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.

 

3.4. Підпункт 3.1 (викладу запиту видатків) та підпункт 3.2 (надання кредитів) на плановий рік по кожній бюджетній функції необхідно вказати показники видатків та/або надання кредитів відповідно за повною економічною класифікацією та/або класифікацією кредитування, а саме, стосовно видатків та/або надання кредитів загального фонду бюджету:

видатки та/або надання кредитів у графах 3, 7, 11 по рядку „ВСЬОГО” повинні дорівнювати відповідним сумам, визначених у графах 3, 4, 5 пункту 2 Форми-2 для відповідної бюджетної функції, і сумам, визначеним у графах 3, 7, 11 підпункту 2.1. Форми -1;

графа 3 (звіт) – касові видатки та/або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Управлінню Державної казначейської служби України у Чортківському районі Тернопільської області, приведені у співставні умови із функціональною класифікацією на поточний та плановий рік;

графа 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін;

графа 11 (проект) – проект видатків та/або надання кредитів на плановий рік, виходячи з доведеного граничного обсягу в цілому по головному розпоряднику.

 

3.5. У підпункті 3.3 наводиться виклад запиту видатків та/або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі повної економічної класифікації видатків та/або класифікації кредитування в цілому по розпоряднику коштів. Видатки/надання кредитів у графах 3,7; 4,8; 5,9 по рядку „ВСЬОГО” повинні дорівнювати відповідним сумам, визначених у підпункті 2.2. Форми -1.

 

3.6 У пункті 4 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.

Обов’язкові виплати включають основну заробітну плату, обов’язкові надбавки і доплати згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади);

надбавки за ранги державних службовців;

надбавки за вислугу років;

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем);

надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

доплати за шкідливі умови праці;

доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці;

доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час.

Стимулюючі доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Премії включають всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби, (у т.ч. у разі нещасного випадку, у випадку хвороби, при народженні дитини, на поховання);

при виході на пенсію;

інші види матеріальних допомог.

Інші виплати включають  індексацію грошових доходів працівників, оплату  праці за договорами, інші.

 

3.7. У пункті 5 потрібно навести показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника по кожній функції. Чисельність зайнятих у бюджетних установах навести в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами за категоріями, починаючи з попереднього (звітного) року.

При цьому кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі „загальний фонд”), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі „спеціальний фонд”). У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному,  і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку „штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

У графах „затверджено” необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У графах „фактично зайняті” привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому році, а в поточному році – станом на останню квартальну дату поточного року.

 

3.8 У пункті 6 (підпунктах 6.1., 6.2.) навести перелік державних, регіональних та місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів. Програми поділяються на загальнодержавні, які спрямовуються на розв‘язання проблем розвитку держави або значної кількості її регіонів, мають довгостроковий період виконання та виконуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, та інші програми. Головний розпорядник коштів надає фінансовому управлінню Чортківської районної державної адміністрації бюджетний запит щодо фінансування програми у наступному році за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету тільки після її затвердження районною радою.

 

3.9 Заповнення таблиць у підпунктах 7.1., 7.2., 7.3. дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїх зобов’язань в попередньому та у поточному роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік.

У підпункті 7.1. наводиться аналіз управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду у минулому році:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на попередній рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за попередній рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Управлінню Державної казначейської служби України у Чортківському районі Тернопільської області (графа 3 підпункту пункту 3.1.);

у графах 5, 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок попереднього та поточного років згідно із звітом за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

 У підпункті 7.2. проводиться аналіз управління кредиторської заборгованості по загальному фонду.  

Графи 3 та 4 підпункту 7.2. повинні відповідати:

графам 3, 4, 5, 6, 7 підпункту 3.1. (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін);

графам 4, 5, 6, підпункту 7.1. (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”) та приведена у відповідність до функціональної класифікації;

графам 8, 9, 10, 11 підпункту 3.1. (граничний обсяг видатків на плановий рік).

У  графах 5, 6 та графах 10, 11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

У графі 7 та 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік, граничним обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).

У підпункті 7.3. наводиться аналіз дебіторської заборгованості загального фонду у розрізі кодів економічної класифікації видатків:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на попередній рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Управлінню Державної казначейської служби Україниу Чортківському районі Тернопільської області (графа 3 підпункту 3.1.);

у графах 5, 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок попереднього та поточного років згідно із звітом за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

у графах 8, 9 – причини виникнення заборгованості та заходи, що вживаються для її ліквідації.

 

 

IV. Порядок заповнення Форми-3

 

4.1. Лише після заповнення Форми – 1 і Форми – 2, у разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків та/або надання кредитів  загального фонду на плановий рік, може бути заповнена Форма – 3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення (запити на збільшення видатків та/або надання кредитів можливі лише по бюджетних функціях, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням Чортківської районної державної адміністрації в ході доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.

При цьому не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення граничних обсягів  видатків та/або надання кредитів загального фонду) за бюджетними функціями, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу обсягу видатків та/або надання кредитів у пункті 2 Форми – 2 з метою збільшення інших видатків та/або надання кредитів.

 

4.2. У підпункті 2.1. показники у графах 3, 4, 5 повинні співпадати з показниками у графах 3, 4, 5 пункту 2 Форми – 2 за відповідними бюджетними функціями. У цій формі в графі 6 заповнюються тільки ті бюджетні функції, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені доведеним граничним обсягом видатків та/або надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними.

Після кожного коду функціональної класифікації, по якому головний розпорядник заповнює додатковий запит до граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду на плановий рік, обов’язково заповнюються обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік в розрізі напрямів діяльності, вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних функцій в плановому році, в тому числі в розрізі результативних показників (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти), зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної функції, та наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної функції.

При цьому при заповненні обґрунтувань слід надати пояснення, чому неможливо забезпечити виконання бюджетних функцій в межах граничного обсягу видатків та/або надання кредитів загального фонду на плановий рік.

 У цьому пункті обов’язково проаналізувати додаткові запити в порівнянні з відповідними видатками та/або обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема