Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

«Охорона праці на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності»


 

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя працівників, створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.

На всiх пiдприємствах, в установах, органiзацiях створюються безпечнi i нешкiдливi умови працi. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства. Забезпечення безпечних i нешкiдливих умов працi покладається на власника або уповноважений ним орган, який повинен впроваджувати сучаснi засоби технiки безпеки, якi запобiгають виробничому травматизмовi, i забезпечувати санiтарно-гiгiєнiчнi умови, що запобiгають виникненню професiйних захворювань працівників, а також систематичне проведення iнструктажу (навчання) працiвникiв з питань охорони працi, протипожежної охорони. 

Жодне пiдприємство, цех, дiльниця, виробництво не можуть бути прийнятi i введенi в експлуатацiю, якщо на них не створено безпечних i нешкiдливих умов працi. 

Введення в експлуатацiю нових i реконструйованих об'єктiв виробничого та соцiально-культурного призначення без дозволу органiв державного нагляду за охороною працi забороняється. Власнику, який створив нове пiдприємство, необхідно одержати дозвiл на початок його роботи вiд органiв державного нагляду за охороною працi.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходiв щодо полегшення i оздоровлення умов працi працiвникiв шляхом впровадження прогресивних технологiй, досягнень науки i технiки, засобiв механiзацiї та автоматизацiї виробництва, вимог ергономiки, позитивного досвiду з охорони працi, зниження та усунення запиленостi та загазованостi повiтря у виробничих примiщеннях, зниження iнтенсивностi шуму, вiбрацiї, випромiнювань тощо.

В свою чергу працiвник зобов'язаний: 

?                  знати i виконувати вимоги нормативних актiв про охорону працi, правила поводження з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та iндивiдуального захисту;

?                  додержувати зобов'язань щодо охорони працi, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, установи, органiзацiї;

?                  проходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

?                  спiвробiтничати з власником або уповноваженим ним органом у справi органiзацiї безпечних та нешкiдливих умов працi, особисто вживати посильних заходiв щодо усунення будь-якої виробничої ситуацiї, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, якi його оточують, i навколишньому природному середовищу, повiдомляти про небезпеку свого безпосереднього керiвника або iншу посадову особу.

Постiйний контроль за додержанням працiвниками вимог нормативних актiв про охорону працi покладається на власника або уповноважений ним орган. 

Для проведення заходiв по охоронi працi видiляються у встановленому порядку кошти i необхiднi матерiали. Витрачати цi кошти i матерiали на iншi цiлi забороняється. 

Кожний керівник і працівник повинні усвідомити, що заходи з охорони праці та їх виконання не повинні бути за для “галочки”, що належна культура охорони праці потрібна насамперед для них, адже ніякі компенсації не повернуть втрачені на виробництві здоров’я та життя.

Звертаємся до всіх роботодавців, працівників, громадськості й наголошуємо на необхідності пам’ятати, що людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправити смерті людини. Повинні усвідомити та пам’ятати, що поліпшення умов праці та її безпека одночасно зберігають здоров’я працівників і підвищують продуктивність праці та якість продукції, забезпечуючи тим самим конкурентноздатність виробництва.

До уваги керівників і працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, об’єднань роботодавців з метою створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, просимо зосередити свої зусилля на виконання вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та вимог Закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів Про працю України.

Пам’ятаймо, дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого – людського життя, що дасть змогу дітям рости у повноцінних сім’ях і бути щасливими. 

 

Заступник начальника управління                                                            З.М.Свинарчук

 

 

              
 

Інформаційні послуги