Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Порядок реєстрації потужностей


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 39 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 березня 2016 р. 
за № 382/28512

Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам

Відповідно до статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, що додається.

2. Департаменту тваринництва в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
10.02.2016  № 39 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 березня 2016 р. 
за № 382/28512

ПОРЯДОК 
проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів та не потребують отримання експлуатаційного дозволу, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі - Закон).

1.3. Оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку), який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов'язаний подати до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, відповідно до цього Порядку.

1.4. Оператор ринку, який провадить діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів рослинного походження, не подає до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, на яку цим оператором ринку отримано експлуатаційний дозвіл.

Інформація про таку потужність вноситься компетентним органом до Державного реєстру потужностей операторів ринку (далі - Реєстр) протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Порядком.

1.5. Оператор ринку, який станом на дату набрання чинності Законом використовує потужність, на яку не отримано експлуатаційного дозволу, зобов'язаний подати заяву про державну реєстрацію такої потужності до територіального органу компетентного органу.

1.6. Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

1.7. Адресою потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

ІІ. Подання заяви про державну реєстрацію потужності

2.1. Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає територіальному органу компетентного органу за адресою потужності заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.2.  Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

2.3. Заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом компетентного органу в день її надходження.

2.4. Заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис".

2.5. Заява подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності, крім випадків, визначених у пункті 1.4 розділу І цього Порядку.

2.6. Територіальному органу компетентного органу забороняється вимагати для державної реєстрації потужності будь-які інші документи, крім заяви.

ІІІ. Державна реєстрація потужності

3.1. Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію.

Про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер територіальний орган компетентного органу повідомляє оператора ринку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію.

3.2. Державна реєстрація потужності здійснюється безоплатно.

3.3. Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним у заяві про державну реєстрацію потужності.

3.4. Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, визначеного у пункті 3.1 цього розділу, територіальний орган компетентного органу надає заявнику письмове обґрунтування причин відмови у реєстрації або продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності.

3.5. Рішення про державну реєстрацію потужності містить таку інформацію:

1) найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку;

2) особистий реєстраційний номер потужності;

3) адреса потужності;

4) вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності;

5) дата прийняття територіальним органом компетентного органу рішення про державну реєстрацію потужності.

Територіальний орган компетентного органу приймає рішення про державну реєстрацію потужності за відсутності підстав для відмови у такій реєстрації, наведених у пункті 3.7 цього розділу. Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію потужності територіальний орган компетентного органу присвоює потужності особистий реєстраційний номер, що складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

літери "r";

двозначного літерного коду України (UA);

коду області, в якій розташована потужність, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

коду району (міста), в якому розташована потужність, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

порядкового номера потужності, що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці.

Приклад реєстраційного номера потужності: r-UA-10-10-1.

3.6. Порядковий номер потужності, який є частиною її особистого реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності, що розташована на території району (міста), в тому числі після внесення до Реєстру запису про припинення використання потужності.

3.7. Територіальний орган компетентного органу відмовляє у державній реєстрації потужності у таких випадках:

1) заява про державну реєстрацію потужності не відповідає формі, наведеній у додатку 1 до цього Порядку;

2) у заяві про державну реєстрацію потужності оператором ринку надано неповну інформацію.

3.8. Рішення про відмову у державній реєстрації потужності повинно бути прийнято не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу заяви про державну реєстрацію потужності.

3.9. Повідомлення про відмову у державній реєстрації потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу заяви про державну реєстрацію потужності.

3.10. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності, оператор ринку має право на повторне звернення до територіального органу компетентного органу із заявою про державну реєстрацію такої потужності.

3.11. Оператор ринку може оскаржити рішення територіального органу компетентного органу про відмову у державній реєстрації потужності відповідно до законодавства.

IV. Питання функціонування Реєстру та внесення інформації до нього

4.1. Реєстр ведеться компетентним органом в електронному вигляді з використанням матеріально-технічної бази територіальних органів компетентного органу за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

4.2. Внесення до Реєстру інформації, вказаної у пункті 3.5 розділу ІІІ цього Порядку, здійснюється компетентним органом протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про державну реєстрацію потужності.

4.3. Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті.

4.4. Компетентний орган на запит заінтересованої особи надає інформацію з Реєстру, що містить запитувану інформацію, у порядку та на умовах, встановлених Законом України "Про доступ до публічної інформації".

V. Внесення змін до відомостей Реєстру

5.1. Оператор ринку зобов'язаний повідомити територіальний орган компетентного органу про зміни в інформації про оператора ринку та потужність, що визначена у підпунктах 134пункту 3.5 розділу ІІІ цього Порядку, не пізніше 10 робочих днів з дати настання таких змін. Компетентний орган вносить відповідні зміни до відомостей Реєстру протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку.

Повідомлення про зміни повинно бути підписаним оператором ринку або уповноваженою ним особою.

5.2. Компетентний орган вносить до Реєстру запис про припинення використання потужності (із зазначенням дати запису) у таких випадках:

1) надходження до компетентного органу повідомлення оператора ринку про припинення використання ним потужності;

2) припинення діяльності юридичної особи - оператора ринку;

3) припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця.

5.3. Запис про припинення використання потужності вноситься до Реєстру не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повідомлення про настання випадків, зазначених в пункті 5.2 цього розділу.

Директор 
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша

 

Додаток 1 
до Порядку проведення державної 
реєстрації потужностей, ведення 
державного реєстру потужностей 
операторів ринку та надання 
інформації з нього заінтересованим 
суб'єктам 
(пункт 2.1)

ЗАЯВА 
про державну реєстрацію потужності


 

Додаток 2 
до Порядку проведення державної 
реєстрації потужностей, ведення 
державного реєстру потужностей 
операторів ринку та надання 
інформації з нього заінтересованим 
суб'єктам 
(підпункт 3 пункту 3.5)

КОДИФІКАЦІЯ 
адміністративно-територіальних одиниць України 
(областей, районів (міст))

Область/район (місто)

Код

 

 

 ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 
потужностей операторів ринку

№ з/п

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку

Особистий реєстраційний номер потужності

Адреса потужності

Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності

Дата прийняття територіальним органом компетентного органу рішення про державну реєстрацію потужності

Запис про припинення використання потужності ("Припинено") та дата запису (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7 
 

Інформаційні послуги