Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Положення про податок на майно (в частині плати за землю ) та надання пільг із сплати земельного податку на території Зеленівської сільської ради


 

                                                                                              Додаток 1

до рішення Зеленівської сільської ради

від 06.07.2015 року № 255

 

Положення про податок на майно  (в частині  плати за землю )

та надання пільг із сплати земельного податку

на території Зеленівської сільської ради

 

Загальні положення.

 

Податок на майно  (в частині  плати за землю ) запроваджується на підставі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.№71-VIII.

1. Платниками податку є:

1.1. власники земельних дiлянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачi.

 

2. Об'єктами оподаткування є:

2.1. земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi або користуваннi;

2.2. земельнi частки (паї), якi перебувають у власностi.

 

3. База оподаткування.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї.

 

4. Ставка податку.

Ставка земельного податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено (незалежно вiд мiсцезнаходження).

Встановити на території Зеленівської сільської ради  такі  ставки  податку :

4.1 за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено :

-         для фізичних осіб :

4.1.1        під житловою забудовою ( присадибна ділянка )  у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки ;

4.1.2        для ведення особистого селянського господарства – 0,1 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки ;

4.1.3        для садівництва – 0,03  відсотка від їх нормативної грошової оцінки ;

4.1.4        для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - 0,5 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки ;

-         для юридичних осіб :

4.1.5        ставка податку за земельні ділянки нормативна грошова оцінка яких проведена встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної  грошової оцінки ,  а для  сільськогосподарських угідь  – 1 відсоток від їх нормативної  грошової  оцінки  ;

 4.1.6 ставка податку за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні  юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності ) встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної  грошової оцінки.

4.2    Ставка податку за земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту , по яких не проведено нормативну грошову оцінку встановлюється  у розмірі 5 відсотків від нормативної  грошової  оцінки одиниці площі ріллі по області :

 

   5. Пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб

5.1. Вiд сплати податку звiльняються:

- iнвалiди першої i другої групи;

- фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв;

- пенсiонери (за вiком);

- ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" ;

- фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

-  сім"ї учасників АТО.

 

5.2. Звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене для вiдповiдної категорiї фiзичних осiб пунктом 281.1 статтi 281 Податкового Кодексу, поширюється на одну земельну дiлянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi не бiльш як 2 гектари;

- для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) в селі - не бiльш як 0,25 гектара.

6. Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб

6.1. Вiд сплати податку звiльняються:

- органи мiсцевого самоврядування, дошкiльні та загальноосвiтні навчальні заклади незалежно вiд форм власностi i джерел фiнансування, заклади культури,  охорони здоров'я, установи та організації, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджетiв.

- благодійні організації , створені відповідно до закону , діяльність яких не передбачає одержання прибутків ;

- релігійні організації України , статути ( положення ) яких зареєстровані у встановленому законом порядку

7. Земельнi дiлянки, якi не пiдлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

- землi дорожнього господарства автомобiльних дорiг загального користування - землi пiд проїзною частиною, узбiччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, пiдпiрними стiнками, шумовими екранами, очисними спорудами i розташованими в межах смуг вiдведення iншими дорожнiми спорудами та обладнанням, а також землi, що знаходяться за межами смуг вiдведення, якщо на них розмiщенi споруди, що забезпечують функцiонування автомобiльних дорiг, а саме:

а) паралельнi об'їзнi дороги, снiгозахиснi споруди i насадження, протилавиннi та протисельовi споруди, вловлюючi з'їзди, захиснi насадження, шумовi екрани, очиснi споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту i вiдпочинку, склади, гаражi, резервуари для зберiгання паливно-мастильних матерiалiв, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничi бази, штучнi та iншi споруди, що перебувають у державнiй власностi, власностi державних пiдприємств або власностi господарських товариств, у статутному капiталi яких 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi;

- земельнi дiлянки кладовищ, меморіалів, пам"ятників та пам"ятних знаків;

- земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i обслуговування культових та iнших будiвель, необхiдних для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

 

8. Особливостi оподаткування платою за землю

8.1. Ставки плати за землю та пiльги щодо земельного податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї, встановлюються Зеленівською сільською радою. 

Органи мiсцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звiтному, подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки рiшення щодо ставок земельного податку та наданих пiльг зi сплати земельного податку юридичним та/або фiзичним особам.

Новi змiни щодо зазначеної iнформацiї надаються до 1 числа першого мiсяця кварталу, що настає за звiтним кварталом, у якому вiдбулися зазначенi змiни.

8.2. Якщо право на пiльгу у платника виникає протягом року, то вiн звiльняється вiд сплати податку починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому виникло це право. У разi втрати права на пiльгу протягом року податок сплачується починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, якi користуються пiльгами з цього податку, надають в оренду земельнi дiлянки, окремi будiвлi, споруди або їх частини, податок за такi земельнi дiлянки та земельнi дiлянки пiд такими будiвлями (їх частинами) сплачується на загальних пiдставах з урахуванням прибудинкової територiї.

Ця норма не поширюється на бюджетнi установи у разi надання ними будiвель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) iншим бюджетним установам, дошкiльним, загальноосвiтнiм навчальним закладам незалежно вiд форм власностi i джерел фiнансування.

 

9. Податковий перiод для плати за землю

9.1. Базовим податковим (звiтним) перiодом для плати за землю є календарний рiк.

9.2. Базовий податковий (звiтний) рiк починається 1 сiчня i закiнчується 31 грудня того ж року (для новостворених пiдприємств та органiзацiй, а також у зв'язку iз набуттям права власностi та/або користування на новi земельнi дiлянки може бути меншим 12 мiсяцiв).

 

10. Порядок обчислення плати за землю

Обчислення суми податку проводиться вiдповiдно до вимог статті 286 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівної частки за місяцями.

11. Строк сплати плати за землю

Строки сплати податку вiдповiдно до вимог статті 287 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 

 

12. Орендна плата

12.1. Пiдставою для нарахування орендної плати за земельну дiлянку є договiр оренди такої земельної дiлянки оформлений та зареєстрований вiдповiдно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, якi укладають договори оренди землi, повиннi до 1 лютого подавати контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки перелiки орендарiв, з якими укладено договори оренди землi на поточний рiк, та iнформувати вiдповiдний контролюючий орган про укладення нових, внесення змiн до iснуючих договорiв оренди землi та їх розiрвання до 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися зазначенi змiни.

Форма надання iнформацiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної дiлянки.

12.3. Об'єктом оподаткування є земельна дiлянка, надана в оренду.

12.4. Розмiр та умови внесення орендної плати встановлюються у договорi оренди мiж орендодавцем (власником) i орендарем.

12.5. Розмiр орендної плати встановлюється у договорi оренди. Рiчна сума платежу не може бути меншою 3 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки та не може перевищувати 12 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки

12.6. Плата за суборенду земельних дiлянок не може перевищувати орендної плати.

12.7. Податковий перiод, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетiв застосовується вiдповiдно до вимог статей 285-287 Податкового Кодексу.

 

13. Iндексацiя нормативної грошової оцiнки земель

13.1. Для визначення розмiру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок.

13.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин за iндексом споживчих цiн за попереднiй рiк щороку розраховує величину коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель, на який iндексується нормативна грошова оцiнка сiльськогосподарських угiдь, земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення за станом на 1 сiчня поточного року.

13.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин  не пiзнiше 15 сiчня поточного року забезпечують iнформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, власникiв землi та землекористувачiв про щорiчну iндексацiю нормативної грошової оцiнки земель.

       

 

 

 Сільський голова                                                                О.М. Гембарівська

 

 
 

Інформаційні послуги