Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг  / Положення, регламент та перелік послуг Центру

ПОЛОЖЕННЯ про центр надання адміністративних послуг


                                       ГУСЯТИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від “ 08” червня 2018 року   смт Гусятин               № 275-од

 

 

Про затвердження Положення

про центр надання адміністративних

послуг Гусятинської районної

державної адміністрації (без статусу

юридичної особи публічного права)

у новій редакції

 

            Відповідно до статей 5, 6, 11, пункту 4-1 частини 1 статті 39, статей 41,42  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 17 Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі змінами і доповненнями), від 18 квітня 2012 року № 606  «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами),  від  20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 травня 2018 року №224–од «Про деякі питання реорганізації центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2018 року № 34-од «Про впорядкування структури райдержадміністрації»:

            1.Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації (без статусу юридичної особи публічного права) у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня 2016 року № 473-од «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику голови райдержадміністрації ГАЙДУКУ І.В. та керівнику апарату районної державної адміністрації СЕМЕНЯК О.Й.                    

 

     Голова районної

державної адміністрації                                                              В.С.БАТІГ


 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                розпорядження голови                  

                                                                районної державної адміністрації

                                             08.06.2018 р. №  275 -од

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

Гусятинської районної державної адміністрації

(без статусу юридичної особи публічного права) у новій редакції

 

1.Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації (далі - центр)  є структурним підрозділом  районної державної адміністрації і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як структурного підрозділу районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися віддалені місця для роботи адміністраторів центру.

3. Центр   є структурним підрозділом  районної державної адміністрації  без статусу юридичної особи публічного права.

4.Центр підзвітний і підконтрольний  голові районної державної адміністрації та відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації.

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр.

6. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

       4) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

       5) внесення пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

       6) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

       7) участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

       8) розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

       9) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

        10) участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

       11) участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

       12) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

       13) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

       14) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

   15) розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

       16) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

       17) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

       18) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

       19) забезпечення захисту персональних даних;

       20) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

       21) здійснення  інших передбачених законом повноважень.

 7. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

  4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  8.Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

                                                    

9.Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

10.У центрі, за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).                                             

11.У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).                                                            

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною  державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

12. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації у центрі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

13. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

14. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

         Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

                                                      

        Голова районної державної адміністрації присвоює ранги державним службовцям центру, які займають посади державної служби категорії "В", за пропозицією керівника центру.

       15.Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

16. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

17. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

        18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

У віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається головою районної державної адміністрації.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

                                           

19.Центр очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому порядку.

20. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво центром, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі,  розподіляє обов’язки між адміністраторами;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

        6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

        8) подає на затвердження голови районної державної адміністрації положення про центр  та посадову інструкцію керівника центру;

        9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

        Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації.

       10) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

       11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення                                                    

ефективності роботи центру;                                          

       12) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

      13) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

      14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

      15) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

16) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності                                                працівників центру;

      17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень центру;

      18) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

       19) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та     положенням про центр.

        21.Керівник апарату районної державної адміністрації здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації:

       1) затверджує посадові інструкції адміністраторів центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

       2) організовує планування роботи з персоналом центру, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

       3) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

       4) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

       5) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців центру;

       6) здійснює планування навчання персоналу центру з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;

      7) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в центрі;

      8) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

      9) встановлює надбавки та премії працівникам центру згідно чинного законодавства;

     10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

     11) виконує функції роботодавця стосовно працівників центру, які не є державними службовцями;

     12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

      22. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

     23.Структуру, штатний розпис та кошторис центру затверджує голова райдержадміністрації.

       24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 25.Центр  має круглу негербову печатку зі своїм найменуванням.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                             О.Й.СЕМЕНЯК

 

           

Керівник центру надання

адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                               Н.В.ГАЙДАШ

 

 

                                          

 

 

 

                                                  

 

                                                      
 

Інформаційні послуги