Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Відділ з питань надання адміністративних послуг / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань  надання адміністративних послуг

Бережанської районної державної адміністрації

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурний підрозділ Бережанської  районної державної адміністрації, утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при  районній державній адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається головою районної державної адміністрації. Відділ  підпорядковується голові районної державної адміністрації. Відділ підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній галузі на відповідній території.

5. Відділ  відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією з  питань, що належать до компетенції центру;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує надання та надає адміністративні послуги;

4) проводить аналіз кількості звернень до відділу, виданих документів, в тому числі дозвільного характеру, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг відповідно до законодавства України, узагальнює статистичні дані діяльності центру та вживає заходів до усунення можливих недоліків;

5) в межах повноважень забезпечує удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впровадження процесів та процедур;

6) вносить пропозиції керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

7) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державноїадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) забезпечує захист персональних даних;

26) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) здійснює галузеві повноваження:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відділ на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

10. У відділі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

11. У приміщенні, де розміщується відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною  державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформацій, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

12. Відділ повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та /або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення  із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації у відділі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення у відділ не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Тернопільською обласною державною адміністрацією. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує адміністратор. Начальник відділу є керівником державної служби у відділі з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації  і здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників у відділі. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ:

 1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу;

 2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив відділ, щодо матеріально-технічного забезпеченнявідділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

10) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

12) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

13) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

15) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

16) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

17)  здійснює добір кадрів;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ відділу;

22) затверджує посадові обов’язки працівників та розподіляє обов’язки між ними;

23) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

24) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

25) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців відділу, присвоює ранги державних службовців, приймає рішення  про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

26) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та     положенням про відділ.

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

15. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі звертається до адміністратора - посадової особи відділу, яка організовує надання адміністративних послуг.

16. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у відділі, визначається головою районної державної адміністрації.

17. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу.

18. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

19. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у відділі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

При необхідності, за розпорядженням голови районної державної адміністрації, час прийому звернень можу бути збільшено.

21. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання відділу, визначає голова районної державної адміністрації, в межах виділених асигнувань.

22. Кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 (із змінами).

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Відділ звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове  навчання роботі з такими реєстрами.

24. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

            Начальник відділу з питань

            надання адміністративних послуг 

            районної державної адміністрації                                                                                                  Йосиф ДМИТРІВ
 

Анонси подій

Актуальна тема